Time : 13/10/2015 11:43:07 CH IP : 54.159.37.9 URL : http://xuanthanhland.com.vn/Default.aspx?hl=Van-ban-Phap-luat/Kinh-teTai-chinh/Quyet-dinh-012012QDKTNN-ve-He-thong-mau-bieu-ho-so-kiem-toan-do-Tong-Kiem-toan-Nha-nuoc-ban-hanh HL.Data.SQLCmd.ExecuteDataSet SQLCmd : CREATE TABLE OBJ_T_NEWS_COMMENT ([TempID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL, PK_NEWS_COMMENT [int]) INSERT INTO OBJ_T_NEWS_COMMENT(PK_NEWS_COMMENT) SELECT PK_NEWS_COMMENT FROM T_NEWS_COMMENT WHERE C_STATUS=1 AND FK_NEWS=@FK_NEWS ORDER BY PK_NEWS_COMMENT DESC SELECT * FROM T_NEWS_COMMENT WHERE PK_NEWS_COMMENT IN (SELECT TOP 4 PK_NEWS_COMMENT FROM OBJ_T_NEWS_COMMENT WHERE TempID > 0 ORDER BY TempID) ORDER BY PK_NEWS_COMMENT DESC SELECT ISNULL(MAX(TEMPID),0) AS TEMPID FROM OBJ_T_NEWS_COMMENT Parameters : @FK_NEWS=7089, Message:There is already an object named 'OBJ_T_NEWS_COMMENT' in the database..Net SqlClient Data Provider at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at ns0.Class3.sphamlen_6(SqlConnection sqlConnection_0, CommandType commandType_0, String string_0, SqlParameter[] sqlParameter_0) at ns0.Class3.sphamlen_5(String string_0, CommandType commandType_0, String string_1, SqlParameter[] sqlParameter_0) at HL.Data.SQLCmd.ExecuteDataSetWithConnection(String ConnectionString, String SPName, Object[] Params) Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
 • đào tạo seo, thiết kế web, thiet ke web
 • Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Đăng nhập
  13 Tháng Mười 2015 11:43 CH

  Kinh tế - Tài chính

   

  Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

   

   

   

  KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 01/2012/QĐ-KTNN

  Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02/8/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán để áp dụng thống nhất trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/6/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

  Điều 3. Vụ trưởng: Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Đoàn kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng Chính phủ
  - Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - VKSND tối cao, TAND tối cao;
  - Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
  - Công báo;
  - Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
  - Lưu: VT, Vụ CĐ&KSCLKT (3).

  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  Đinh Tiến Dũng

   DANH MỤC 01-2012_QĐ-KTNN.doc

   

  Xuân Thành Land cập nhật ngày 19/04/2012 - giờ 14:15

   

  Các tin khác