Time : 13/10/2015 3:53:24 CH IP : 54.146.235.103 URL : http://xuanthanhland.com.vn/Default.aspx?hl=Van-ban-Phap-luat/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-212012QDTTg-ve-Quy-che-quan-ly-va-su-dung-Quy-ho-tro-sap-xep-va-phat-trien-doanh-nghiep-do-Thu-tuong-Chinh-phu-ban-hanh HL.Data.SQLCmd.ExecuteDataSet SQLCmd : CREATE TABLE OBJ_T_NEWS_COMMENT ([TempID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL, PK_NEWS_COMMENT [int]) INSERT INTO OBJ_T_NEWS_COMMENT(PK_NEWS_COMMENT) SELECT PK_NEWS_COMMENT FROM T_NEWS_COMMENT WHERE C_STATUS=1 AND FK_NEWS=@FK_NEWS ORDER BY PK_NEWS_COMMENT DESC SELECT * FROM T_NEWS_COMMENT WHERE PK_NEWS_COMMENT IN (SELECT TOP 4 PK_NEWS_COMMENT FROM OBJ_T_NEWS_COMMENT WHERE TempID > 0 ORDER BY TempID) ORDER BY PK_NEWS_COMMENT DESC SELECT ISNULL(MAX(TEMPID),0) AS TEMPID FROM OBJ_T_NEWS_COMMENT Parameters : @FK_NEWS=7147, Message:There is already an object named 'OBJ_T_NEWS_COMMENT' in the database..Net SqlClient Data Provider at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet) at ns0.Class3.sphamlen_6(SqlConnection sqlConnection_0, CommandType commandType_0, String string_0, SqlParameter[] sqlParameter_0) at ns0.Class3.sphamlen_5(String string_0, CommandType commandType_0, String string_1, SqlParameter[] sqlParameter_0) at HL.Data.SQLCmd.ExecuteDataSetWithConnection(String ConnectionString, String SPName, Object[] Params) Quyết định 21/2012/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 • đào tạo seo, thiết kế web, thiet ke web
 • Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Đăng nhập
  13 Tháng Mười 2015 3:53 CH

  Lĩnh vực khác

   

  Quyết định 21/2012/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

   

   

   

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 21/2012/QĐ-TTg

  Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUY HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

  Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

  Căn cứ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

  Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp,

  Điều 1. Chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương thành Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ phần vốn nhà nước góp tại các doanh nghiệp, bao gồm cả các nguồn thu từ quá trình sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

  Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để thay thế Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 3. Các trường hợp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để bổ sung vốn điều lệ, tái cơ cấu tài chính, bổ sung vốn nhằm duy trì hoặc tăng tỷ lệ vốn nhà nước đang tham gia tại các doanh nghiệp khác trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo các nội dung quy định tại Quyết định này.

  Điều 4. Giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức giữ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để thực hiện thu, chi theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền; định kỳ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 5. Bộ Tài chính tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Quyết định này.

  Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị các Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quyết định này.

   

   Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách Xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty 91;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng

   QUY CHẾ 21-2012_QĐ-TTg.doc

   

  Xuân Thành Land cập nhật ngày 25/05/2012 - giờ 13:47

   

  Các tin khác